วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แผ่นพับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1


รายละเอียดใน "แผ่นพับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1" ประกอบด้วย
- เชื้อสาเหตุ
- การแพร่ติดต่อ
- อาการป่วย
- การรักษา
- การปอ้งกันไม่ใ่ห้ติดเชื้อ
- การป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อ

ดาวน์โหลด

ที่มา: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น